ปตท. กับ "Net Zero Commitment"

  • December 19, 2022

คุณคิดว่าในตอนนี้ โลกยังเหลือเวลาดีๆ ให้เราอีกนานแค่ไหน? ความจริง วิกฤตโลกร้อน… กำลังเร่งสร้างสถิติความเสี่ยงไปทั่วโลก และไทยกำลังติดอันดับ 9 เสี่ยงสูงจากสภาพอากาศแปรปรวน

ปตท. จึงเร่งแก้ไข ลงมือทำ 3 เร่ง โดยการ 

✓ เร่งปรับ กระบวนการผลิต ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 เร่งเปลี่ยน สู่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 เร่งปลูกป่า เพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจก

สู่เป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น 0 ในปี 2050 เพื่อช่วยต่อเวลาให้เราและโลกใบนี้ไปอีกนานเท่านาน

#PTTNETZERO #เพื่อโลกที่ยั่งยืน #ลดก๊าซเรือนกระจกเป็น0 #ปี2050